I.              DEFINICE / VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

I.1           Pro účel těchto podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1        VOP se rozumí tyto podmínky, a to vždy, pokud z kontextu nevyplyne jinak, v aktuálním znění dostupném elektronicky na Webu;

I.1.2        Spolkem se rozumí spolek Dobré víly dětem, z.s., se sídlem Kubištova 1098/5, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 04421507, zapsaný ve spolkovém   rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 63621;

I.1.3        Webem se rozumí internetová stránka provozovaná Spolkem a dostupná prostřednictvím sítě Internet na adrese https://aukce.dobrevily.cz/;

I.1.4        Aukcí se rozumí on-line aukce provozovaná Spolkem na Webu dle těchto VOP, a to za účelem získání finančních prostředků pro financování činnosti Spolku;

I.1.5        Účastníkem se rozumí osoba, která se zaregistruje na Webu tam uvedeným způsobem a získá tak možnost účastnit se Aukce. Způsob registrace je blíže specifikován na Webu;

I.1.6        Předmětem se rozumí umělecká díla a jiné předměty, získané Spolkem od jeho dárců, které budou draženy v rámci Aukce.

I.2           Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP

I.2.1        odkazy na „články” budou vykládány jako odkazy na články těchto VOP;

I.2.2        odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto budou průběžně doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;

I.2.3        odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;

I.2.4        odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky;

I.2.5        pojmy definované v těchto VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

I.3           Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP  nejsou rozhodující.

II.            OBECNÉ

II.1          Tyto VOP upravují podmínky Aukce a účasti na Aukci. Aukci pořádá Spolek za účelem získání finančních prostředků pro financování svojí činnosti, tedy pomoci dětem z dětských domovů, pěstounských a hostitelských rodin.

II.2          V Aukci budou nabízeny k prodeji Předměty. Konkrétní Předmět bude prodán tomu Účastníkovi, který v rámci Aukce za tento Předmět nabídne nejvyšší cenu, tedy učiní nejvyšší podání v rámci dražby tohoto Předmětu.

II.3          Aukce bude probíhat online na Webu, a to ode dne 1. 12. 2020 od 17:00 hodin.

II.4          Účastníkem se může stát každý, kdo provede registraci prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Webu podle pokynů v něm uvedených. Účastník je povinen vyplnit ve formuláři všechny požadované údaje a zvolit si uživatelské jméno, pod kterým se bude Aukce účastnit, jinak k registraci nedojde. V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je Účastník povinen tyto údaje aktualizovat. Na základě registrace bude Účastníkovi zaslán email s přihlašovacími údaji.

II.5          Registrací na Webu a užíváním Webu vyslovuje Účastník svůj souhlas s těmito VOP a je jimi vázán. Bez vyslovení souhlasu s VOP k registraci nedojde.

II.6          VOP se aplikují vždy ve svém platném znění zveřejněném na Webu. Spolek je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit nebo doplnit.

II.7          Otázky neupravené těmito VOP se řídí právními předpisy České republiky.

II.8          Případná odchylná ujednání mezi Spolkem a Účastníkem mají přednost před zněním těchto VOP, pokud jsou učiněna písemně.

II.9          Spolek je oprávněn Aukci kdykoliv před jejím začátkem zrušit nebo odložit. Spolek je oprávněn z Aukce kdykoliv před jejím začátkem vyřadit jakýkoliv Předmět.

III.           PRŮBĚH AUKCE

III.1         Aukce bude probíhat elektronicky na Webu. Aukce se může účastnit každý registrovaný Účastník, který bude v průběhu akce přihlášený na Webu za použití svých přihlašovacích údajů.

III.2         Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při Aukci.

III.3         Okamžik zahájení i skončení Aukce určuje Spolek, přičemž tyto údaje budou uvedeny na Webu. Doba konání Aukce může být prodloužena, pokud je to třeba kvůli probíhajícím dražbám.

III.4         Předměty Aukce jsou vyobrazeny a popsány na Webu včetně nejnižšího podání (vyvolávací ceny).

III.5         Od chvíle kdy je Aukce zahájena může každý Účastník v době k tomu vyhrazené činit svoje podání (příhozy) na dražené Předměty. Podání je možné činit elektronicky na Webu prostřednictvím webového formuláře umístěného u každého Předmětu.

III.6         Účastník, který má v úmyslu učinit podání, ho musí učinit ve výši, která převyšuje poslední nejvýše učiněné podání. To neplatí v případě prvního podání, které může být učiněno ve výši nejnižšího podání stanoveného pro daný Předmět Spolkem. Stejná podání nejsou přípustná.

III.7         Z podání Účastníka v průběhu Aukce musí být zjevné, kterého Předmětu se podání týká a jaká je jeho výše. 

III.8         Spolek může určit minimální výši podání (příhozu).

III.9         Dražba konkrétního Předmětu skončí u každého Předmětu jednotlivě.

III.10      Účastníci nemusí být informováni o tom, zda jejich podání bylo překonáno. Je na každém Účastníku aby si zkontroloval, zda jeho podání nebylo překonáno.

III.11      Účastník s nejvyšším podáním bude označen jako vítěz dražby formou uvedení jeho uživatelského jména a bude mu udělen příklep.

III.12      Alkoholické nápoje může dražit pouze Účastník starší 18 let. Za tímto účelem je Spolek, nebo v jeho zastoupení dopravce, oprávněn vhodným způsobem zkontrolovat věk Účastníka a odmítnout předat Předmět v případě, že Účastník je mladší 18 let. V takovém případě Spolek Účastníkovi vrátí uhrazené peněžní prostředky.

III.13      Spolek je oprávněn z vážného důvodu vyřadit z Aukce Účastníka, zejména pokud narušuje řádný průběh Aukce.

IV.           PODMÍNKY ÚHRADY

IV.1        Účastníci, jimž byl udělen příklep, budou kontaktováni Spolkem v následujících pěti pracovních dnech. Účastník se stává vydražitelem Předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení Aukce Spolkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného Předmětu; tím dochází k uzavření smlouvy na koupi Předmětu za kupní cenu ve výši nejvyššího podání, za předpokladu, že bylo učiněno podání alespoň ve výši nejnižšího podání stanoveného pro daný Předmět Spolkem.

IV.2        Uzavřením smlouvy vzniká Spolku závazek odevzdat Účastníkovi sjednaným způsobem vydražený Předmět a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu a Účastníkovi vzniká závazek Předmět převzít a zaplatit za něj kupní cenu ve výši jeho nejvyššího podání.

IV.3        Účastník je povinen uhradit kupní cenu Předmětu ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy je mu potvrzeno, že se stal vydražitelem, a to na bankovní účet Spolku č. 2300868396/2010.

IV.4        Na žádost dražitelé vystavíme potvrzení o poskytnutém daru, v hodnotě nad vyvolávací cenu.

V.            PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU

V.1         Spolek odešle Předmět Účastníkovi nebo jej připraví k  předání do 15 dnů ode dne uhrazení kupní ceny. Spolek bude Účastníka informovat o tom, že je Předmět připraven či odeslán.

V.2         Účastník je oprávněn vybrat způsob dodání vydraženého Předmětu buď doručením poštou na uvedenou adresu, nebo osobním převzetím. Pokud se Spolek s Účastníkem nedohodne jinak, je možné Předměty osobně převzít v sídle Spolku.

V.3         Náklady na doručení Předmětu poštou nese Spolek, není-li sjednáno něco jiného.

V.4         Osobní vyzvednutí Předmětu je možné po předchozí domluvě.

V.5         Spolek zajišťuje dopravu Předmětu pouze na území České Republiky.

V.6         Spolek nepřebírá odpovědnost za plnění podmínek dovozu Českou poštou.

VI.          VLASTNICTVÍ PŘEDMĚU

VI.1        Vlastnictví Předmětu přechází na Účastníka převzetím Předmětu.

VII.         OSOBNÍ ÚDAJE

VII.1       Spolek tímto informuje Účastníka, že v souvislosti s Aukcí může dojít ke zpracování osobních údajů poskytnutých Účastníkem, a to v rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro realizaci Aukce, předání Předmětů a pro ochranu oprávněných zájmů Spolku. Spolek v tomto ohledu vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění smluvních povinností, vzájemné komunikace a za účelem ochrany právních nároků Spolku. Spolek bude zpracovávat pouze osobní údaje poskytnuté Účastníkem, tedy identifikační a kontaktní údaje. Údaje mohou být rovněž poskytnuty externím poradcům Spolku (účetní, daňový poradce, advokát). Údaje budou uchovány po dobu trvání Aukce, po dobu potřebnou pro předání Předmětů a dále po dobu, po kterou bude existovat účet Účastníka na Webu.

VII.2       Spolek tímto Účastníka informuje o tom, že má právo dotazovat se na uchovávání a zpracovávání jeho osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů a právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání svých údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů. Účastník má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII.        ODDĚLITELNOST

VIII.1      V případě neúčinnosti, neplatnosti nebo nicotnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.

IX.           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1        Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.12.2020.